printeries

Để định nghĩa của printeries, vui lòng truy cập ở đây.