previs

Để định nghĩa của previs, vui lòng truy cập ở đây.