preventers

Để định nghĩa của preventers, vui lòng truy cập ở đây.