pretyping

Để định nghĩa của pretyping, vui lòng truy cập ở đây.