presides

Cách phát âm:  US [ˌpriˈzaɪd] UK [priˈzaɪd]
  • v.Quản lý nhà nước; Chỉ huy dàn nhạc; Chịu trách nhiệm về; Lưu trữ (tại, hơn)
v.
1.
là phụ trách một cuộc họp chính thức, Lễ hay sự kiện khác

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của presides là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của presides bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của presides bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của presides. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như presides. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho presides cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của presides. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của presides: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa presides. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh presides trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của presides, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì presides thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng presides, từ tiếng Anh có chứa presides, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng presides.