presentee

  • n.Người nhận; Tôi đề nghị; Những người được đề nghị như là một linh mục; (Vào nhà) kêu gọi