preplaced

Để định nghĩa của preplaced, vui lòng truy cập ở đây.