premol

Để định nghĩa của premol, vui lòng truy cập ở đây.