prelusio

Để định nghĩa của prelusio, vui lòng truy cập ở đây.