preformation

  • n.Được hình thành trước; "Cuộc sống" phôi được lưu trữ trong nói
  • WebPreformation; Lý thuyết của preformation; Antecedence