predicables

  • n.Có thể được kết luận rằng là một bất động sản vật; Các đối tượng tương tự như của thuộc tính phổ biến; Vị ngữ "logo"
  • adj.Dự đoán; Có thể chẩn đoán bất động sản
  • WebCác động từ năm; Theo các đối tượng từ
adj.
1.
có thể được tuyên bố, hoặc có thể được cho biết về ai đó hoặc một cái gì đó
n.
1.
một chất lượng hoặc thuộc tính mà ai đó hoặc một cái gì đó có thể được mô tả