precomputes

Để định nghĩa của precomputes, vui lòng truy cập ở đây.