preadopting

Để định nghĩa của preadopting, vui lòng truy cập ở đây.