praecipes

Để định nghĩa của praecipes, vui lòng truy cập ở đây.