polythenes

Để định nghĩa của polythenes, vui lòng truy cập ở đây.