plumbisms

Để định nghĩa của plumbisms, vui lòng truy cập ở đây.