plesso

Để định nghĩa của plesso, vui lòng truy cập ở đây.