planforms

Để định nghĩa của planforms, vui lòng truy cập ở đây.