planchets

Để định nghĩa của planchets, vui lòng truy cập ở đây.