placoi

Để định nghĩa của placoi, vui lòng truy cập ở đây.