pitfal

Để định nghĩa của pitfal, vui lòng truy cập ở đây.