pinedrops

Để định nghĩa của pinedrops, vui lòng truy cập ở đây.

n.
1.
một ánh tía nâu lá nhà máy phát triển dưới cây thông như là một ký sinh trùng trên rễ.
n.
1.
a purplish- brown leafless plant that grows under pine trees as a parasite on the roots.