pietis

Để định nghĩa của pietis, vui lòng truy cập ở đây.