picomoles

Để định nghĩa của picomoles, vui lòng truy cập ở đây.

n.
1.
một-trillionth về một
2.
một triệu triệu của một nốt ruồi
n.
1.
one- trillionth of a mole