phenetols

Để định nghĩa của phenetols, vui lòng truy cập ở đây.