phenazines

Để định nghĩa của phenazines, vui lòng truy cập ở đây.