perseverances

Để định nghĩa của perseverances, vui lòng truy cập ở đây.