persac

Để định nghĩa của persac, vui lòng truy cập ở đây.

Europe >> Pháp >> Persac
Europe >> France >> Persac
 • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: persac
 • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
 • Từ tiếng Anh có persac, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
 • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với persac, Từ tiếng Anh có chứa persac hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với persac
 • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của :  p  pe  per  persac  e  er  ers  r  s  sac  a
 • Dựa trên persac, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
 • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  pe  er  rs  sa  ac
 • Tìm thấy từ bắt đầu với persac bằng thư tiếp theo
 • Từ tiếng Anh bắt đầu với persac :
  persac 
 • Từ tiếng Anh có chứa persac :
  persac 
 • Từ tiếng Anh kết thúc với persac :
  persac 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của persac là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của persac bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của persac bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của persac. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như persac. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho persac cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của persac. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của persac: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa persac. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh persac trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của persac, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì persac thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng persac, từ tiếng Anh có chứa persac, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng persac.