perinatal

Để định nghĩa của perinatal, vui lòng truy cập ở đây.