perditions

Để định nghĩa của perditions, vui lòng truy cập ở đây.