peptizers

Để định nghĩa của peptizers, vui lòng truy cập ở đây.