patronages

Để định nghĩa của patronages, vui lòng truy cập ở đây.