parawings

Để định nghĩa của parawings, vui lòng truy cập ở đây.