paraplegias

Để định nghĩa của paraplegias, vui lòng truy cập ở đây.