paramagnetisms

Để định nghĩa của paramagnetisms, vui lòng truy cập ở đây.