panmixias

Để định nghĩa của panmixias, vui lòng truy cập ở đây.