panghagil

Để định nghĩa của panghagil, vui lòng truy cập ở đây.