panchaxes

Để định nghĩa của panchaxes, vui lòng truy cập ở đây.