palte

Để định nghĩa của palte, vui lòng truy cập ở đây.