palmitates

Để định nghĩa của palmitates, vui lòng truy cập ở đây.