palaestras

Để định nghĩa của palaestras, vui lòng truy cập ở đây.