pachalics

Để định nghĩa của pachalics, vui lòng truy cập ở đây.