overtasked

Để định nghĩa của overtasked, vui lòng truy cập ở đây.