overplies

Để định nghĩa của overplies, vui lòng truy cập ở đây.