overholds

Để định nghĩa của overholds, vui lòng truy cập ở đây.