overconfidences

  • n.Trong sự tự tin; Sự tự tin là quá mạnh mẽ; Bởi bản thân mình; Dày khuôn mặt
  • WebOverconfidence; Overconfidence; Quá tự tin