overclean

Để định nghĩa của overclean, vui lòng truy cập ở đây.