overbuilds

  • v.Xây dựng quá nhiều; Kén chọn kiến trúc; Được xây dựng trong các bên trên; Đòi hỏi quá nhiều
  • WebQuá nhiều
v.
1.
để xây dựng tòa nhà nhiều hơn là cần thiết hoặc mong muốn trong một khu vực
2.
để xây dựng một cái gì đó là quá lớn hoặc phức tạp
3.
để xây dựng một cái gì đó trên đầu trang của một địa điểm cụ thể hoặc điều