ovalities

Để định nghĩa của ovalities, vui lòng truy cập ở đây.