outyields

Để định nghĩa của outyields, vui lòng truy cập ở đây.